دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ي اطلاعات خوش آمديد
اطلاعات مرکز درماني :

بیمارستان امام جعفر صادق

آدرس :

لرستان - اليگودرز خيابان مدرس بيمارستان امام جعفر صادق (ع)

تلفن :

066-43320988

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان


www.microafzar.com